ANBI

Fiscale behandeling van uw schenking aan Stichting Laren Klassiek

(begin 2016)
Uw schenking(en) aan Stichting Laren Klassiek (“SLK”) is (resp. zijn) belastingtechnisch gefaciliteerd, hetgeen inhoudt dat deze, in het kader van de giftenaftrek, in principe aftrekbaar is (resp. zijn) bij de bepaling van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorts geldt vrijstelling van schenkbelasting voor deze schenkingen/donaties. Hetzelfde betreffende de schenkbelasting is ook van toepassing op bijvoorbeeld legaten ten gunste van SLK. Deze fiscaalvriendelijke behandeling is van toepassing, omdat SLK, sinds 1 januari 2012, door de Nederlandse Belastingdienst als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (“Culturele ANBI”) is aangemerkt. De Belastingdienst heeft SLK onder het RSIN Fiscaal nummer 817522797 (met als adres Postbus 174, 1250 AD Laren) geregistreerd. De status van Culturele ANBI heeft SLK terecht verworven: ons doel en onze activiteiten dienen een algemeen belang. Bovendien heeft SLK geen winstoogmerk. Uw schenkingen komen volledig ten goede aan onze concerten in Laren, en de continuïteit ervan.

Voorbeeld van inkomstenbelastingvoordeel bij éénmalig schenken: Uw drempel-, zeg belastbaar, jaarinkomen is € 35.000 en uw schenking bedraagt € 500. Dit laatste bedrag wordt vermenigvuldig met 1,25 waardoor de fiscaal aftrekbare gift € 625 beloopt. Indien het fiscaal drempelpercentage van 1% (van € 35.000 = € 350) hierop in mindering wordt gebracht, resulteert een netto aftrekbaar bedrag van € 275. Ten gevolge van het opvoeren van dit bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting bespaart u ca. € 115 ( = 42% van € 275) aan inkomstenbelasting, waardoor uw schenking, donatie of gift ad € 500, netto € 385 beloopt. “Netto” wil zeggen het aan SLK geschonken bedrag minus het voordeel in uw inkomstenbelasting. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat geen andere aftrekbare giften zijn gedaan; hierdoor is het drempelbedrag van € 350 in zijn geheel op de schenking van € 500 toegepast. Omdat deze schenking de enige in dit voorbeeld is, is het maximum van 10% van het drempel inkomen, gesteld aan aftrekbaarheid van éénmalige schenkingen, niet relevant. (Indien uw éénmalige schenking € 250 bedraagt bij een drempel jaarinkomen van € 35.000, en u geen overige aftrekbare giften heeft gedaan, dan leidt deze éénmalige gift niet tot belastingbesparing.)

Voorbeeld van inkomstenbelastingvoordeel bij periodieke schenkingen: Uw drempel jaarinkomen bedraagt € 35.000 en uw schenkingen bedragen € 250 jaarlijks gedurende een periode van tenminste vijf jaren. Dit laatste bedrag wordt vermenigvuldig met 1,25. Het aftrekbaar bedrag dat resulteert is dus € 312,50. Ten gevolge van het opvoeren van dit bedrag bespaart u ca. € 131 (= 42% van € 312,50) aan inkomstenbelasting, waardoor uw schenking, donatie of gift netto € 119 (= € 250 -/- € 131) bedraagt. Het fiscaal aftrekbaar bedrag is in het geval van periodiek schenken hoger dan bij éénmalig doneren, omdat het drempelbedrag bij periodiek schenken niet van toepassing is. Tevens is de belastingaftrek bij periodiek schenken niet gemaximeerd. Indien u periodiek wilt schenken, en van de fiscale voordelen gebruik wilt maken, dient u met ons een schenkingsovereenkomst aan te gaan. Hiertoe zijn digitale standaard versies op de website “www.schenkservice.nl” beschikbaar.

Volgens de Geefwet van 2012 is bovengenoemde aftrekvermenigvuldigingsfactor (1,25 in het geval van inkomsten- en 1,5 bij vennootschapsbelasting) tot en met het belastingjaar 2017 geldig, waarbij de opslag van 25% tot een bedrag van € 1.250 is gemaximeerd. In de situatie van vennootschapsbelasting is deze vermenigvuldigingsfactor zelfs 1,5.

Op de website van de Belastingdienst treft u voorbeelden aan onder “Relatie, familie en gezondheid” —-> “Schenken” —–> “Giften” —-> “Culturele ANBI”, op basis waarvan u het belastingvoordeel in uw specifieke situatie kunt berekenen.

Voor vragen en, of opmerkingen naar aanleiding van het voorgaande, verzoeken wij u contact met drs. N.A. Doornberg, penningmeester van SLK, op te nemen. Per e-mail of telefoonnummer 06 2154 1990.

Er moet wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Stichting Laren Klassiek. Dit formulier kunt u hier downloaden.

LarenKlassiek